Opłaty

Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia opieki dziecku zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz z uchwałą Rady Miasta Milanówka Nr 77/X/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Milanówek.

Wpłaty należności za przedszkole należy dokonywać na rachunek bankowy:
Przedszkole Nr 1
Bank PKO BP
43 1020 1055 0000 9502 0357 2039
z dopiskiem:
"opłata za (imię i nazwisko dziecka, grupa) za miesiąc ..."

lub
w przedszkolu w godzinach i dniach podanych przez dyrektora na tablicy ogłoszeń przedszkola.

Skip to content