Deklaracja dostępności

Wstęp
Przedszkole Nr 1 w Milanówku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przedszkolemilaowek.pl

Data publikacji
Data publikacji strony internetowej: 2020-11-26

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest w przeważającej części zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-26.

Metoda oceny dostępności cyfrowej
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Strona obsługuje standardowe skróty klawiaturowe przeglądarki internetowej.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:
- zmiana wielkości czcionki
- zmiana kontrastu
- oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Na stronie strony umiejscowione jest pomocne menu "Dostępność" z opcjami::
- powiększ / pomniejsz tekst
- strona w skali szarości
- wysoki kontrast
- negatyw
- jasne tło
- podkreślenie linków
- czytelniejszy tekst

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: sekretariat@przedszkolemilanowek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 758 35 92. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna
Placówka dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do placówki można wjechać na wózku inwalidzkim.

Placówka nie posiada tłumacza języka migowego.

Dane teleadresowe placówki:
Przedszkole Nr 1 w Milanówku
ul. Zbigniewa Herberta 43
05-822 Milanówek

tel.: +48 22 758 35 92
e-mail: sekretariat@przedszkolemilanowek.pl
strona internetowa: przedszkolemilanowek.pl

Skip to content