Ramowy rozkład dnia

Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

  1. co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
  2. co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
  3. najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
  4. pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

Ramowy rozkład dnia 3-4 latki

7.00 – 8.00Przygotowanie się do zajęć. Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań. Bezpośrednie kontakty z nauczycielem. Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne. Gry planszowe. Zajęcia indywidualne z wybranym dzieckiem (zdolnym bądź mającym jakieś trudności).
8.00 – 8.15Poranne ćwiczenia i zabawy ruchowe.
8.15 – 8.30Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne.
Promowanie nawyków prozdrowotnych.
8.30 – 9.00Śniadanie – kształtowanie nawyku samodzielnego jedzenia.
9.00 – 9.30Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne z całą grupą realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
Zabawy ruchowe, tematyczne.
Organizowane przez nauczyciela.
9.30 – 10.15Zabawy dowolne bądź zorganizowane według zainteresowań dzieci, nauka współżycia w grupie oraz wprowadzanie zasady zgodnej i wspólnej zabawy.
Zabawy ruchowe, artykulacyjne, ortofoniczne, słuchowe.
10.15 – 11.45Pobyt na świeżym powietrzu – gry i zabawy ruchowe w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki piesze po Milanówku, zabawy dowolne.
11.45 – 12.30Czynności higieniczne przed posiłkiem; obiad.
12.30 – 13.00Przygotowanie do odpoczynku – czynności samoobsługowe.
13.00 – 14.00Odpoczynek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek czytanych przez nauczyciela bądź odtwarzanych z CD.
14.00 – 14.30Zabiegi higieniczno – samoobsługowe przed podwieczorkiem.
14.30 - 15.00Podwieczorek.
15.00 - 17.00Pobyt na placu zabaw. Swobodne lub zorganizowane zabawy w sali
lub na terenie w zależności od pory roku. Rozchodzenie się dzieci.

Ramowy rozkład dnia 5 latki

7.00 – 8.00 Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Gry
i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Prace porządkowe w sali.
8.00 – 8.30Zabawy swobodne lub kierowane.
8.30 – 9.00Czynności higieniczne przed posiłkiem; śniadanie.
9.00 – 10.00Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści
z programu wychowania przedszkolnego.
10.00 – 11.00Zajęcia indywidualne (zajęcia z dzieckiem uzdolnionym i zajęcia korekcyjne).
11.00 – 12.00Pobyt na świeżym powietrzu – zabawy i gry ruchowe w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki piesze po Milanówku, zabawy dowolne.
12.00 – 13.00Czynności higieniczne przed posiłkiem; obiad.
13.00 – 13.30Zajęcia relaksacyjne i wyciszające.
13.30 – 14.30Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe.
Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.
14.30 – 15.00Czynności higieniczne przed posiłkiem; podwieczorek.
15.00 – 17.00Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.
Prace porządkowe w sali.
W zależności od pory roku – zabawy dowolne w ogrodzie.
Rozchodzenie się dzieci.
Skip to content