Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

  1. co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
  2. co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
  3. najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
  4. pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
7.00 – 8.00 

Przygotowanie się do zajęć. Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań. Bezpośrednie kontakty z nauczycielem. Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne. Gry planszowe. Zajęcia indywidualne z wybranym dzieckiem (zdolnym bądź mającym jakieś trudności).

8.00 – 8.15 Poranne ćwiczenia i zabawy ruchowe.
8.15 – 8.30

Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne.
Promowanie nawyków prozdrowotnych.

8.30 – 9.00

Śniadanie – kształtowanie nawyku samodzielnego jedzenia.

9.00 – 9.30

Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne z całą grupą realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
Zabawy ruchowe, tematyczne.
Organizowane przez nauczyciela.

9.30 – 10.15

Zabawy dowolne bądź zorganizowane według zainteresowań dzieci, nauka współżycia w grupie oraz wprowadzanie zasady zgodnej i wspólnej zabawy.
Zabawy ruchowe, artykulacyjne, ortofoniczne, słuchowe.

10.15 – 11.45

Pobyt na świeżym powietrzu – gry i zabawy ruchowe w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki piesze po Milanówku, zabawy dowolne.

11.45 – 12.30 Czynności higieniczne przed posiłkiem; obiad.
12.30 – 13.00

Przygotowanie do odpoczynku – czynności samoobsługowe.

13.00 – 14.00

Odpoczynek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek czytanych przez nauczyciela bądź odtwarzanych z CD.

14.00 – 14.30

Zabiegi higieniczno – samoobsługowe przed podwieczorkiem.

14.30 - 15.00 

Podwieczorek.

15.00 - 17.00 

Pobyt na placu zabaw. Swobodne lub zorganizowane zabawy w sali
lub na terenie w zależności od pory roku. Rozchodzenie się dzieci.

7.00 – 8.00 

Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Gry
i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Prace porządkowe w sali.

8.00 – 8.30 Zabawy swobodne lub kierowane.
8.30 – 9.00 Czynności higieniczne przed posiłkiem; śniadanie.
9.00 – 10.00

Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści
z programu wychowania przedszkolnego.

10.00 – 11.00 Zajęcia indywidualne (zajęcia z dzieckiem uzdolnionym i zajęcia korekcyjne).
11.00 – 12.00 Pobyt na świeżym powietrzu – zabawy i gry ruchowe w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki piesze po Milanówku, zabawy dowolne.
12.00 – 13.00 Czynności higieniczne przed posiłkiem; obiad.
13.00 – 13.30 Zajęcia relaksacyjne i wyciszające.
13.30 – 14.30

Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe.
Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

14.30 – 15.00

Czynności higieniczne przed posiłkiem; podwieczorek.

15.00 – 17.00

Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.
Prace porządkowe w sali.
W zależności od pory roku – zabawy dowolne w ogrodzie.
Rozchodzenie się dzieci.