Zarządzenie Burmistrza Miasta Milanówka w sprawie rekrutacji

Zarządzenie Nr 25/VIII/2023
Burmistrza Miasta Milanówka
z dnia 31 stycznia 2023 roku

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych w Gminie Milanówek na rok szkolny 2023/2024

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola prowadzonego przez Gminę Milanówek na rok szkolny 2023/2024 w brzmieniu zawartym w załączniku.

§ 2.

Rekrutacja do przedszkoli publicznych w Gminie Milanówek na rok szkolny 2023/2024 będzie prowadzona przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji, który będzie udostępniony w stosownych terminach za pośrednictwem strony internetowej: www.milanowek.pl.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi przedszkola, dla którego Gmina Milanówek jest organem prowadzącym.

§ 4.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej miasta oraz na tablicach informacyjnych i stronach internetowych przedszkola, dla którego Gmina Milanówek jest organem prowadzącym.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Milanówka
/-/
Piotr Remiszewski

UZASADNIENIE

Zgodnie z artykułem 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli – określa do końca stycznia organ prowadzący.

Skip to content