KONCEPCJA PRACY
PRZEDSZKOLA NR 1
W MILANÓWKU
NA LATA 2013 – 2018I. MISJA PRZEDSZKOLA.

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.
Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.
Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Stwarzamy naszym wychowankom, warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości. Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności. Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym. Rozbudzamy wiarę dziecka we własną skuteczność. Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć. Każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo.
Pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami
Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki : imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców.